Gå til indhold
Søg

Nyt forskningsprojekt om styrkelse af praksisfaglighed i folkeskolen

Nyt forskningsprojekt skal undersøge, hvordan erhvervspædagogiske praksisser kan styrke praksisfaglighed i folkeskolen. Forskningsprojektet er i regi af CEVEU og gennemføres i samarbejde mellem Københavns Professionshøjskole og Aarhus Universitet.

Formål med projektet

Fra politisk side er der igangsat en række initiativer, der med udgangspunkt i begrebet praksisfaglighed søger at styrke det praktiske arbejde i folkeskolen. Initiativerne er bl.a. sat i værk for at øge søgningen mod erhvervsuddannelserne, der fortsat er væsentligt lavere end 30 % af eleverne fra 9. og 10. klasse, hvilket er målet i 2025. Erhvervsuddannelsernes rekrutteringsudfordring udgør et samfundsproblem, da der er en markant mangel på faglært arbejdskraft i Danmark 

Formålet med at styrke praksisfaglighed i folkeskolen kan både være at skærpe en anvendelsesorientering i undervisningen i folkeskolen, introducere en erhvervsrettethed i undervisningen, styrke fokus på folkeskolens almendannende formål, eller fremdrage de praktisk/musiske fags selvstændige værdi (EVA 2019).

I dette projekt zoomer vi ind på den variant af praksisfaglighed, der knytter sig til erhvervs- og omverdensorienteret undervisning. Det er sparsomt med viden om, hvordan netop denne type undervisning udfolder sig i folkeskolen, og hvordan det bidrager til elevernes læring, motivation og overvejelser omkring uddannelsesvalg og arbejdsliv.

I projektet bruges erhvervspædagogik som en trædesten for at forstå, hvordan en erhvervs– og omverdensorientering kan udfolde sig i folkeskolesammenhæng. Projektet vil undersøge, hvad der kendetegner de forskellige erhvervspædagogiske praksisser, som indgår i arbejdet med praksisfaglighed i folkeskolen, samt hvordan disse praksisser former elevernes overvejelser om og motivation i forhold til uddannelsesvalg og arbejdsliv. 

Projektdesign

Projektet gennemføres som en eksplorativ undersøgelse, der kombinerer kvalitative og kvantitative metoder. Konkret udføres følgende delundersøgelser: 

1) Litteraturstudie og begrebsanalyse med henblik på at identificere undervisningstilgange, der tager afsæt i erhvervspædagogiske praksisser. 

2) En registerundersøgelse med henblik på at identificere skoler med en overgangsfrekvens til eud, der er højere end forventet, samt strukturerede interviews med nøglepersoner med henblik på at kortlægge eksisterende arbejde med praksisfaglighed på udvalgte skoler. Desuden vil der blive gennemført et pilotstudie på en udvalgt skole. 

3) Casestudie på 6-8 skoler. Studiet udføres med udgangspunkt gennem observationer i undervisningen i udskolingen (7-9. klasse), og gennem semi-strukturerede interviews med lærere, elever, ledere og lignende ansvarspersoner, fx fra kommunale skoleforvaltninger. I de tilfælde, hvor det er relevant, kombineres dette med en dokumentanalyse af fx undervisningsbeskrivelser. 

4) Kvantitativt survey der vil undersøge i hvilken udstrækning undervisning, der rummer erhvervspædagogiske praksisser, former elevernes overvejelser omkring uddannelsesvalg og arbejdsliv. 

 

Projektet igangsættes i april 2024 og forventes afsluttet ved udgangen af 2025.

 

Projektleder for projektet

Maia Ebsen

Adjunkt, Nationalt Center for Erhvervspædagogik

+45 24 29 64 07